PEDAGOGISK PROFIL OG MÅL

Skytterløkka barnehage jobber etter "Rammeplan for barnehager". Ut ifra denne har vi utarbeidet vår "årsplan". Årsplanen beskriver hvordan vi jobber for å nå rammeplanens mål, samt trekker de grunnleggende linjer for det pedagogiske arbeidet i Skytterløkka barnehage. Årsplanen revideres hvert år. Hver avdeling har også en årsoversikt som gir konkret informasjon om hvordan vi jobber innenfor det enkelte barnehageåret.


Barnehagens overordnede mål er å gi barna en god og trygg hverdag der de møter respekt, tillit og utfordringer i et miljø som tillater barna å utvikle seg ut ifra egne forutsetninger.

Vi i Skytterløkka barnehage vektlegger noen sentrale verdier som ligger til grunn for vår pedagogiske praksis og er styrende for barnehagens virksomhet. Disse verdiene danner Skytterløkka barnehages verdigrunnlag, og våre mål er tuftet på disse verdiene:

* Trygghet, omsorg og tillit

* Danning
* Likeverd, toleranse og respekt
* Medvirkning og demokrati
* Likestilling

* Fellesskap og vennskap

* Lek, glede og humor

* Rettferdighet, solidaritet og empati

* Anerkjennelse

* Refleksjon

LØFT

Løsningsfokusert tilnærming til barns utfordringer og ferdigheter. Målet er å inspirere barn til å lære seg ulike ferdigheter, løse problemer og kvitte seg med uønsket adferd. Med LØFT holder vi fokuset på det vi ønsker mer av, i stedet for det vi vil ha mindre av. Vi gir mest oppmerksomhet til det barnet lykkes med, får til, sier og gjør som vi ønsker mer av. Grunnregelen er: Det du gir oppmerksomhet får du mest av. I sosiale relasjoner trekker vi fram de stundene der barna leiker godt sammen, deler med hverandre og støtter og hjelper hverandre. Vi ser da at dette blir det mer av, og de uønskede tingene som ikke vektlegges, blir det ofte mindre av. Vi vet jo alle at når vi får ros for noe, får vi ofte lyst til å gjøre mer av nettopp dette. Vi får altså mer av det vi snakker om og gir oppmerksomhet.

SATSNINGSOMRÅDE:

 

I perioden 2019-2020 har vi LEK OG UTELIV som satsningsområder.

 

Gjennom leken; spesielt rolleleken utvikler barn så vel språk og språkforståelse som evner til empati og sosiale ferdigheter. Vi gir dem ulike opplevelser og utfordringer, lar dem undre seg, fantasere og undersøke verden rundt seg. Med hverdagen som basis skaper vi trygghet i det nære og stimulerer til nysgjerrighet mot det fjernere. Vi bruker kroppen og sansene i bevegelse og kreativitet. Barna bruker leken til forståelse av opplevelser og utfordringer, leken styrker og bekrefter barnets kunnskaper samtidig som den stimulerer tilhørigheten til fellesskapet.

 

Vi vil med uteliv bidra til at barna utvikler glede og mestring ved utelek og ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer. Barna skal få oppleve hvordan vi kan bruke naturen samtidig som vi tar vare på den og miljøet.

Gjennom dette vil vi at barna skal få:

  • oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet
  • oppleve glede ved å ferdes i naturen og ønske å ta vare på den
  • allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring


TURDAG

Hver uke har vi faste turdager for de ulike barnegruppene. Vi er heldige å ha skog og mark som barnehagens nære nabo. Vi bruker barnehagens nærmiljø aktivt på turdager, og vi har vår egen gapahuk på Teigenjordet hvor vi til alle årstider kan leke og utforske. Vi lager av og til enkle retter over bål eller primus. I tillegg tar vi ofte med oss smågrupper ut på tur i mer spontan regi.

SKYTTERLAGET


Skytterlaget er førskolegruppa i Skytterløkka barnehage. Skytterlaget har eget opplegg en dag i uka og jobber spesielt med: Sosiale ferdigheter, kultur, antall, rom og form, barn hjelper barn-aksjonen. o.a.

Målet med førskolegruppa er at barna gjennom Skytterlagets skoleforberedende opplegg skal møte skolen godt rustet og med mange gode erfaringer og opplevelser fra det siste året i barnehagen.

Tre områder vi ser på som viktige for å hjelpe barna til en best mulig overgang mellom barnehage og skole:

1) Sosial kompetanse - handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.

Denne evnen gjenspeiles i barnas evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.

2) Selvstendighetstrening

-ved påkledning, toalettbesøk/personlig hygiene, måltider.

3) Stimulere barnas lærelyst og vitebegjærlighet

-gjennom å ha et stimulerende fysisk læringsmiljø med voksne som møter barnas undring.

Knutetur med Skytterlaget