Dagsoversikt

0715-1000: Barna kommer. Vi har frileik, og de som ønsker det kan spise frokost. Barna har med niste, men får drikke i barnehagen. Frokosten avsluttes kl. 0900.

1000-1100: Tematime, smågrupper, turer, utelek/-aktiviteter, andre pedagogiske opplegg.

1100-1130: Rydding. Samling før lunsj.

1130-1300: Lunsj. Hviling. Barna får servert lunsj i barnehagen. To/tre dager i uka har vi varm lunsj laget av vår faste kokk, Inger Berit.

1300-1430: Frileik. Aller helst ute. Turer.

1430-1515: Rydding. Et lite måltid bestående av knekkebrød og frukt.

1515-1645: Frileik ute eller inne.

Lek og sosialt samspill

Et mål vi har i barnehagen er å skape et godt sosialt samspill og gode relasjoner mellom barna. Sosialt samspill foregår i stor grad i lek og hverdagsaktiviteter.

Leken er en viktig aktivitet for barnet,- de fleste barn bruker en betydelig del av sin tid til lek. Leken har stor betydning for barnets utvikling og sosialisering, og kan stimulere alle sider ved barns utvikling. Vi voksne er støttespillere i barnas lek og bevisste vår voksenrolle i leken ved å være aktivt tilstede, observere, veilede.

Leken har også en egenverdi for barnet, den er lystbetont og motiverende i seg selv. Først og fremst gir leken glede, og lysten til å leke kommer innenfra. Derfor ser vi det som viktig at barna også får leke for lekens egen skyld og at vi skaper rom for frilek i barnehagehverdagen.


Sosial kompetanse

Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer i barndommen. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner og utvikles gjennom handlinger og opplevelser i alle situasjoner i løpet av dagen. Rammeplan for barnehagen peker på at sosial kompetanse ikke er medfødt og dermed ikke utvikles av seg selv. Det kreves et målrettet og tålmodig arbeid fra de voksnes side for å få en barnegruppe til å fungere positivt for alle barn. Barna lærer sosial kompetanse først og fremst gjennom det de opplever hver dag, og det er derfor viktig at vi voksne har det med oss i alt vi gjør. Det betyr å anerkjenne og oppmuntre til sosiale handlinger og veilede der det er nødvendig. LØFT er et fint prinsipp for å hevde sosial kompetanse.


Disse fem områdene definerer sosial kompetanse:

1) Empati og rolletaking - innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker.

2) Prososiale handlinger - Å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, vise omsorg for osv.

3) Selvkontroll - Å kunne utsette egne behov, vente på tur, ta imot beskjeder osv.

4) Selvhevdelse - Å hevde seg selv og egne meninger på en god måte, tørre å stå imot gruppepress, ta initiativ til eller bli med i lek og samtaler som allerede er i gang.

5) Lek, glede og humor - Å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler og la seg rive med og føle glede, slappe av, spøke og ha det moro.