Da Skytterløkka barnehage er foreldreeid, har foreldregruppa stor mulighet for innflytelse på barnehagens hverdag og innhold. Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet, og her har alle andelseiere mulighet til å påvirke, f.eks. åpningstider, ferielukkinger o.l. Personalet i barnehagen prioriterer samarbeid med foreldrene høyt, da dette er en forutsetning for det daglige arbeidet med barna. Målet vårt er å få god kontakt med hver enkelt av foreldrene, slik at vi kan samarbeide om det enkelte barnet.

Det arrangeres foreldremøter 2-3 ganger pr. år, foreldresamtaler 1-2 ganger pr. år, dugnader 2 ganger pr. år, samt diverse sosiale sammenkomster, som f.eks. oktobersuppe, luciafrokost, påskefrokost, grillfest o.l.

Foreldresamarbeidet skjer også gjennom formelle kanaler som samarbeidsutvalget, som består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Vi har et aktivt samarbeidsutvalg som bl.a. er opptatt av det pedagogiske arbeidet i barnehagen, arrangerer dugnad, kakesalg,…